میلاد احمدی

مجموع امتیاز

161 امتیاز

ایمیل

miladahmadi5800[at]gmail[dot]com

سابقه عضویت

1398-10-03 16:59:00

درباره من (BIO)

<!--ابزار مثل مهارت--> <div class="row"> <div class="col-md-6" > <!--مسیر شغلی--> <p class="font-weight-bold ">ورودی: فصل سوم سئولب (پاییز 98)</p> <p class="font-weight-bold "><i class=" fas fa-route "></i> مسیر شغلی در سئولب</p> <div> <p class="font-weight-bolder">درجه شغلی: (Grade C) , SEO Specialist </p> <div> <table class="table table-bordered table-w"> <tr> <td class="table-w" >Grade A</td> <td class="table-w"> آن دسته کارآموزان درجه B که در حداقل ۵ پروژه بعنوان مدیر پروژه موفق عمل نمایند درجه A و نام SEO Manager دارند.</td> </tr> <tr> <td class="table-w">Grade B</td> <td class="table-w" >افرادی که در حداقل ۲ پروژه بعنوان دستیار موفق عمل نمایند درجه B و نام SEO Expert دارند و می‌توانند با صلاحدید راهبر کل پروژه‌ها مدیر پروژه شوند.</td> </tr> <tr> <td class="table-w">Grade C</td> <td class="table-w">افرادی که ۴ دستاورد تعیین شده را با حداقل امتیاز ۷۰ بگذرانند درجه C و نام SEO specialist دارند و می‌توانند در یک پروژه دستیار شوند.</td> </tr> <tr> <td class="table-w">Grade D</td> <td class="table-w">افرادی که ۷۲ ساعت را گذرانده درجه D و نام SEO trainee دارند و می‌توانند وارد مرحله Shadow شوند.</td> </tr> </table> </div> </div> <hr> <!--مهارت--> <p class="font-weight-bold "><i class="fas fa-wrench "></i> مهارت ها</p> <div class="container"> <p>سئو on page (تکنیکال)</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills " > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>سئو off page </p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>content</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills " > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>programming </p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills"> تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>marketing</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills"> تسلط کامل </div> </div> </div> <!--ابزارها--> <hr class="hrskill"> <p class="font-weight-bold "><i class="fas fa-tools "></i> ابزارها</p> <div class="container"> <p>search console</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>moz</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills " > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>ahrefs</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills " > تسلط کامل </div> </div> <hr class="hrskill"> <p>Alexa</p> <div class="row"> <div class="col-sm text-center skills" > آشنایی کم </div> <div class="col-sm text-center skills skillschoosen" > تسلط نسبی </div> <div class="col-sm text-center skills" > تسلط کامل </div> <hr class="hrskill"> </div> </div> </div> <!--ستون دوم--> <!-- achivement--> <div class="col-md-6" > <div> <p class="font-weight-bold "><i class=" fas fa-trophy "></i> achivement </p> <p class="font-weight-bolder">نتیجه انجام 4 دستاورد مشخص شده در دوره سئولب جهت تعیین سطح کارآموزان</p> <p>«نمرات کارآموزان فصل پاییز به دلیل شیوع کرونا و کامل نشدن دستاوردها تکمیل نبوده و موقتی است»</p> <!--1achivement --> <p> رساندن کلمات کلیدی به صفحه اول نتایج گوگل </p> <div class="progress " style="height: 12px;"> <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 40%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">10</div> </div> <!--2achivement --> <p> آزمایش یک موضوع جدید در سئو،ارائه حضوری و تحویل مقاله </p> <div class="progress " style="height: 12px;"> <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 80%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">20</div> </div> <!--3achivement --> <p> ارائه تیم ذخیره </p> <div class="progress " style="height: 12px;"> <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 0%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="0">0</div> </div> <!--4achivement --> <p> آتوپسی یک سایت </p> <div class="progress" style="height: 12px;"> <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 100%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">25</div> </div> <!--مجموع امتیازات--> <p>مجموع امتیازات کسب شده تا اکنون (0 تا 100) </p> <div class="progress" style="height: 12px;"> <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-success progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 55%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">55</div> </div> <div> <hr> <!-- وضعیت--> <p class="font-weight-bold "><i class=" fas fa-info-circle "></i> وضعیت در سئولب </p> <!-- Default checked disabled --> <div class="custom-control custom-radio"> <input type="radio" class="custom-control-input" id="defaultCheckedDisabled2" name="disabledGroupExample" checked disabled> <label style="color:#5d6283;" class="custom-control-label" for="defaultCheckedDisabled2">فعال</label> </div> <!-- Default unchecked disabled --> <div class="custom-control custom-radio"> <input type="radio" class="custom-control-input" id="defaultUncheckedDisabled2" name="disabledGroupExample" disabled> <label style="color:#5d6283;" class="custom-control-label" for="defaultUncheckedDisabled2">غیر فعال</label> </div> <!-- Default unchecked disabled --> <div class="custom-control custom-radio"> <input type="radio" class="custom-control-input float-left" id="defaultUncheckedDisabled2" name="disabledGroupExample" disabled> <label style="color:#5d6283;" class="custom-control-label " for="defaultUncheckedDisabled2">اخراج شده</label> </div> </div> </div> <hr> <!--دوره ها--> <div> <p class="font-weight-bold " ><i class="fas fa-award "></i> گواهینامه ها و دوره ها</p> <p>دوره سئولب در مجموعه سئولب</p> <ul> <li> grade C </li> </ul> <p>دوره سئوپرو در مجموعه سئولب</p> </div> </div> </div> <hr> <!-- ویدئو--> <div> <p class="font-weight-bold " ><i class="fas fa-film "></i> ویدئو </p> <p> ویدئو</p> </div>